Friday, 19 October 2018

Vũ Cương – Wikipedia tiếng Việt


Vũ Cương có thể là:


  • Vũ Cương (舞钢市), huyện cấp thị trực thuộc địa cấp thị Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  • Vũ Cương (武冈市), huyện cấp thị trực thuộc địa cấp thị Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

No comments:

Post a Comment