Friday, 19 October 2018

Tứ Phương Đài – Wikipedia tiếng Việt


Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Lịch sử • Chính trị • Kinh tế
Cáp Nhĩ Tân
Đạo Lý  • Nam Cương  • Đạo Ngoại  • Hương Phường  • Bình Phòng  • Tùng Bắc  • Hô Lan  • A Thành  • Song Thành  • Thượng Chí  • Ngũ Thường  • Y Lan  • Phương Chính  • Tân  • Ba Ngạn  • Mộc Lan  • Duyên Thọ  • Thông Hà
Hắc Long Giang trong Trung Quốc
哈尔滨伏尔加庄园中的圣•尼古拉大教堂.jpg
Tề Tề Cáp Nhĩ
Long Sa  • Kiến Hoa  • Thiết Phong  • Ngang Ngang Khê  • Phú Lạp Nhĩ Cơ  • Niễn Tử Sơn  • Mai Lý Tư  • Nột Hà  • Long Giang  • Y An  • Thái Lai  • Cam Nam  • Phú Dụ  • Khắc Sơn  • Khắc Đông  • Bái Tuyền
Kê Tây
Kê Quan  • Hằng Sơn, Kê Tây  • Tích Đạo  • Lê Thụ, Kê Tây  • Thành Tử Hà  • Ma Sơn  • Hổ Lâm  • Mật Sơn  • Kê Đông
Hạc Cương
Hưng Sơn, Hạc Cương  • Hướng Dương  • Công Nông  • Nam Sơn  • Hưng An  • Đông Sơn  • La Bắc  • Tuy Tân
Song Áp Sơn
Tiêm Sơn  • Lĩnh Đông  • Tứ Phương Đài  • Bảo Sơn  • Tập Hiền  • Hữu Nghị  • Bảo Thanh  • Nhiêu Hà
Đại Khánh
Tát Nhĩ Đồ  • Long Phượng  • Nhượng Hồ Lộ  • Đại Đồng  • Hồng Cương  • Triệu Châu  • Triệu Nguyên  • Lâm Điện  • Dorbod (Đỗ Nhĩ Bá Đặc)
Y Xuân
Y Xuân  • Nam Xoá  • Hữu Hảo  • Tây Lâm  • Thúy Loan  • Tân Thanh  • Mỹ Khê  • Kim Sơn Đồn  • Ngũ Doanh  • Ô Mã Hà  • Thang Vượng Hà  • Đới Lĩnh  • Ô Y Lĩnh  • Hồng Tinh  • Thượng Cam Lĩnh  • Thiết Lực  • Gia Ấm
Giai Mộc Tư
Tiền Tiến  • Hướng Dương  • Đông Phong  • Giao  • Đồng Giang  • Phú Cẩm  • Hoa Nam  • Hoa Xuyên  • Thang Nguyên  • Phủ Viễn
Thất Đài Hà
Đào Sơn  • Tân Hưng  • Gia Tử Hà  • Bột Lợi
Mẫu Đơn Giang
Ái Dân  • Đông An  • Dương Minh  • Tây An  • Mục Lăng  • Tuy Phân Hà  • Hải Lâm  • Ninh An  • Đông Ninh  • Lâm Khẩu
Hắc Hà
Ái Huy  • Bắc An  • Ngũ Đại Liên Trì  • Nộn Giang  • Tốn Khắc  • Tôn Ngô
Tuy Hóa
Bắc Lâm  • An Đạt  • Triệu Đông  • Hải Luân  • Vọng Khuê  • Lan Tây  • Thanh Cương  • Khánh An  • Minh Thủy  • Tuy Lăng
Đại Hưng An Lĩnh
Gia Cách Đạt Kỳ  • Tùng Lĩnh  • Hô Trung  • Tân Lâm  • Hô Mã  • Tháp Hà  • Mạc Hà

No comments:

Post a Comment