Friday, 19 October 2018

Tam Lập (Cao Đài) – Wikipedia tiếng Việt


Tam lập (tam: ba; lập: gầy dựng) là ba cách thức lập công với Thượng đế của tín đồ Cao Đài và cũng là một phương pháp tu tập trong Cao Đài giáo. Nghĩa là nếu thực hiện theo ba cách này thì người tín đồ sẽ được ghi nhận là có công trên cõi thiêng liêng. Càng nhiều đóng góp thì người tín đồ, sau khi qua đời, sẽ có thứ bậc càng cao trên cõi thiêng liêng hằng sống. Có thể nói, đây là cách thức tu tập chủ yếu của Cao Đài giáo, ngoài ra vẫn còn rất nhiều cách khác. Hộ pháp Phạm Công Tắc là người đã khởi xướng thuyết giảng nhiều nhất về tam lập qua những bài thuyết đạo của Ngài. Theo Ngài thì tam lập gồm có lập công, lập đức và lập ngôn.

Lập công là dùng công sức của bản thân để đóng góp vào sự nghiệp đạo. Cụ thể là gia nhập Hội ThánhCửu Trùng Đài. Nghĩa là bắt đầu hành đạo ở cấp thấp nhất là Đạo Hữu rồi sau đó theo công nghiệp mà thăng lên Thông Sự, Phó Trị Sự, Chánh Trị Sự, Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo sư, Phối Sư, Đầu Sư, Chưởng Pháp, Giáo Tông. Trong hệ thống cấp bậc này thì Giáo Tông là cấp cao nhất. Nói chung, cách này đòi hỏi người tín đồ trở thành một tu sĩ đúng nghĩa, một chức sắc của đạo Cao Đài, không còn dính líu gì đến đời sống cá nhân riêng tư nữa. Người chức sắc sẽ được Hội Thánh Cửu Trùng Đài (có trụ sở chính tại Tòa Thánh Tây Ninh) bổ nhiệm đến các Thánh thất trong nước hoặc ngoài nước để làm việc đạo. Nhiệm kỳ hành đạo là suốt đời, chỉ trừ khi phạm luật đạo thì sẽ bị xử trị bằng Tòa án của đạo.Lập đức là dùng của cải hoặc tài chính của bản thân mình để đóng góp cho đạo. Những tín đồ muốn lập đức sẽ tham gia Hội Thánh Phước Thiện. Hội Thánh Phước Thiện cũng đặt trụ sở chính tại Tòa Thánh Tây Ninh và có 12 cấp bậc chức sắc từ thấp đến cao như sau: Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện, Chí Thiện, Đạo Nhơn, Chơn Nhơn, Hiền Nhơn, Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật tử. Những chức sắc thuộc Hội Thánh Phước Thiện có nhiệm vụ là tìm cách nào đó (dĩ nhiên là phải phù hợp với pháp luật của nước sở tại) làm kinh tế, tạo ra của cải để nuôi sống những người không đủ điều kiện sống trong xã hội, như người nghèo, khuyết tật, vô gia cư, v. v. Chức sắc Phước Thiện cũng có nhiệm kỳ trọn đời như chức sắc Cửu Trùng Đài.Lập ngôn là dùng các hình thức ngôn ngữ hoặc văn tự để phổ biến đạo Cao Đài ra công chúng. Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc dạy các tín đồ Cao Đài: "lập ngôn là nói cho người ta hiểu đạo". Trong phần lập ngôn, mọi tín đồ đều có thể tham gia mà không cần phải gia nhập một đoàn thể, cơ quan trong đạo Cao Đài nào. Lập ngôn đặc biệt quan trọng đối với tín đồ Cao Đài nào muốn vào tịnh thất để tịnh luyện. Theo Hộ pháp Phạm Công Tắc thì điều kiện tiên quyết khi vào tịnh thất là phải hoàn thành Tam Lập.

No comments:

Post a Comment