Friday, 19 October 2018

Sekmai Bazar – Wikipedia tiếng Việt


Sekmai Bazar là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Imphal West thuộc bang Manipur, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sekmai Bazar có dân số 4325 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Sekmai Bazar có tỷ lệ 66% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 72%, và tỷ lệ cho phái nữ là 59%. Tại Sekmai Bazar, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment