Friday, 19 October 2018

Panboli – Wikipedia tiếng Việt


Panboli là một thị xã panchayat của quận Tirunelveli thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Panboli có dân số 8530 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Panboli có tỷ lệ 66% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 75%, và tỷ lệ cho phái nữ là 57%. Tại Panboli, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment