Friday, 19 October 2018

Marigaon – Wikipedia tiếng Việt


Marigaon là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực thị xã (town area committee) của quận Marigaon thuộc bang Assam, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Marigaon có dân số 20.807 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Marigaon có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 72%. Tại Marigaon, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment