Friday, 19 October 2018

Lũy Bán Bích – Wikipedia tiếng Việt


Lũy Bán Bích (tên chữ là Bán Bích cổ lũy) là một công trình cổ ở địa giới hai huyện Bình Dương và Tân Long của đất Gia Định xưa.[1] Lũy do Đốc chiến (Nguyễn Cửu Đàm) chỉ huy xây đắp, hình giống mặt trăng xếp, chỉ nửa vách lũy thôi, nên có tên là Bán Bích.[2]

Lũy dài 15 dặm (8km586)[3] bao quanh đồn dinh để đề phòng bất trắc.

Sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ, đến những năm 1915 về sau, người Pháp xây dựng nơi đây một hương lộ gọi là Hương lộ 14.

Ngày 13 tháng 7 năm 1999, tên Lũy Bán Bích được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chọn đặt tên đường.

  1. ^ Huỳnh Minh (2006). Gia Định xưa. Nhà xuất bản Văn Hóa-Thông tin tái bản năm 2006, tr. 42.

  2. ^ Nguồn: Gia Định thành thông chí, quyển 4: Thành trì chí, trấn thành Gia Định.

  3. ^ Theo Nguyễn Đình Đầu, Địa chí văn hóa TP. Hồ Chí Minh (tập 1) (Nhà xuất bản TPHCM, 1987, 163). Huỳnh Minh ghi là 866 trượng.

No comments:

Post a Comment