Friday, 19 October 2018

Karn Prayag – Wikipedia tiếng Việt


Karn Prayag là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Chamoli thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Karn Prayag có dân số 6976 người. Phái nam chiếm 56% tổng số dân và phái nữ chiếm 44%. Karn Prayag có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 69%. Tại Karn Prayag, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment