Friday, 19 October 2018

Du Xã – Wikipedia tiếng Việt


Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Lịch sử • Chính trị • Kinh tế
Thái Nguyên
Hạnh Hoa Lĩnh  • Tiểu Điếm  • Nghênh Trạch  • Tiêm Thảo Bình  • Vạn Bách Lâm  • Tấn Nguyên  • Cổ Giao  • Thanh Từ  • Dương Khúc  • Lâu Phàn
Sơn Tây tại Trung Quốc
PingYaoCityWall.jpg
Đại Đồng
Bình Thành[1]  • Vân Cương[1]  • Tân Vinh  • Vân Châu  • Dương Cao  • Thiên Trấn  • Quảng Linh  • Linh Khâu  • Hồn Nguyên  • Tả Vân
Dương Tuyền
Thành  • Khoáng  • Giao  • Bình Định  • Vu
Trường Trị
Lộ Châu[2]  • Lộ Thành  • Thượng Đảng  • Đồn Lưu  • Tương Viên  • Bình Thuận  • Lê Thành  • Hồ Quan  • Trưởng Tử  • Vũ Hương  • Thấm  • Thấm Nguyên
Tấn Thành
Thành  • Cao Bình  • Trạch Châu  • Thấm Thủy  • Dương Thành  • Lăng Xuyên
Sóc Châu
Sóc Thành  • Bình Lỗ  • Sơn Âm  • Ứng  • Hữu Ngọc  • Hoài Nhân
Tấn Trung
Du Thứ  • Giới Hưu  • Du Xã  • Tả Quyền  • Hòa Thuận  • Tích Dương  • Thọ Dương  • Thái Cốc  • Kỳ  • Bình Dao  • Linh Thạch
Vận Thành
Diêm Hồ  • Vĩnh Tế  • Hà Tân  • Nhuế Thành  • Lâm Y  • Vạn Vinh  • Tân Giáng  • Tắc Sơn  • Văn Hỷ  • Hạ  • Giáng  • Bình Lục  • Viên Khúc
Hãn Châu
Hãn Phủ  • Nguyên Bình  • Định Tương  • Ngũ Đài  • Đại  • Phồn Trì  • Ninh Vũ  • Tĩnh Lạc  • Thần Trì  • Ngũ Trại  • Khả Lam  • Hà Khúc  • Bảo Đức  • Thiên Quan
Lâm Phần
Nghiêu Đô  • Hầu Mã  • Hoắc Châu  • Khúc Ốc  • Dực Thành  • Tương Phần  • Hồng Đồng  • Cổ  • An Trạch  • Phù Sơn  • Cát  • Hương Ninh  • Bồ  • Đại Ninh  • Vĩnh Hòa  • Thấp  • Phần Tây
Lữ Lương
Ly Thạch  • Hiếu Nghĩa  • Phần Dương  • Văn Thủy  • Trung Dương  • Hưng  • Lâm  • Phương Sơn  • Liễu Lâm  • Lam  • Giao Khẩu  • Giao Thành  • Thạch Lâu

No comments:

Post a Comment