Friday, 31 August 2018

Chez Panisse và ăn được Schoolyard ' s Alice Waters trên tự nhiên thiết kế758

1 / 6
nhiếp ảnh gia: Dave Woody
2 của 6
nhiếp ảnh gia: Noah Webb
Alice Waters trên thiết kế tự nhiên
nước của cải tạo nhà bếp.
3 6 < br >
nhiếp ảnh gia: Alexandra Brawley
Alice các vùng nước tự nhiên thiết kế
Christopher Alexander hội thảo sách.
4 6
tín dụng: Atelier West kiến trúc và Terry và Terry < Br > Alice Waters trên thiết kế tự nhiên
A thép tổ tại Schoolyard ăn được ở Berkeley, kiến trúc được sử dụng cho việc phát triển kiwis.
5 6
nhiếp ảnh gia: & lt; một href = "http:// www.ericwolfinger.com"target ="_blank"& gt; Eric Wolfinger & lt; /a & gt; 
6 của 6

Chez Panisse và ăn được Schoolyard ' s Alice Waters trên tự nhiên thiết kế758

bàn trà sofa

No comments:

Post a Comment